Algemene verkoopsvoorwarden

 1. De bestellingen worden slechts als aanvaard beschouwd na geschreven bevestiging vande Verkoper. Tenzij daartoe uitdrukkelijk gemachtiged door de Verkoper. Heeft niemand de bevoegdheid of de Verkoper te verbinden geld te innen of briefwisseling of zijn of haar persoonlijk adres te doen versturen. De voorwaarden van de Koper die strijdig zijn met onderhavige voorwaarden worden aanzien als niet-bestaande.
 2. De goederen blijven de eigendom van de Verkoper tot ontvangst van de volledige betaling van de prijs, interesten en kosten zelfs indien de prijs het voorwerp uitmaakt van wisselbrieven of andere handelspapieren. Tot de ontvangst van volledige betaling zijn de volgende voorwaarden toepasselijk : de Koper zal de goederen niet in pand geven of ze op enige andere manier gebruiken als zekerheid. Indien de goederen het voorwerp uitmaken van een beslag zal de Koper de Verkoper onmiddelijk verwittigen. De koper is verantwoordelijk voor all onkosten die door de Verkoper zouden zijn gedaan om een eventueel beslag te lichten.
 3. De termijnen van levering zijn niet bindend. Zij worden slechts aan de Koper gegeven als aanwijzing en kunnen de verbreking van de koop of de betaling van schadevergoedingen in zijn voordeel niet ten gevolge hebben.
 4. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaald voorschotten terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.
 5. De goederen worden getransporteerd op risico van de Koper vanaf het ogenblik van de lading of de lichter, vrachtwagen of wagon zelfs indien deze vervoermiddelen aan de Verkoper toebehoren of door deze laatste zijn besteld.
 6. Geen enkele klacht betreffende de goederen is ontvankelijk indien ze niet binnen de acht dagen na de levering bij aangetekende brief wordt gedaan. In elk geval is de verantwoordelijkheid van de Verkoper beperkt tot de vervanging op de plaats van de levering van de niet conforme goederen na teruggave van de te vervangen goederen. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige andere schade inclusief gevolgschade.
 7. Elke terugave van goederen wordt geweigerd indien die niet voorafgaandelijk en schriftelijk door de Verkoper werd toegestaan.
 8. In geval van overmacht is de Verkoper automatisch en zonder enige vergoeding ontslagen van zijn verbintenissen.
 9. Bij voortverkoop der goederen is alleen de Koper verantwoordelijk tegenover zijn klanten.
 10. De koopprijs is contant betaalbaar zonder reductie tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De prijzen zijn franco domicilie van de Koper en betaalbaar op het domicilie van de Verkoper. Geen enkele aftrek van het bedrag der fakturen is behoudens schriftelijk akkoord van de Verkoper toegelaten. Verzuimintresten van 18% per jaar zijn verschuldigd op all niet betaalde fakturen. De intresten beginnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling te lopen vanaf de vervaldag van de fakturen.
 11. Het volledige bedraf van iedere faktuur dient betaald op de vervaldag. In ieder geval van niet betaling op de vervaldag van het volledige bedrag of van een deel ervan zal naas de verzuimintrest een forfaitaire schadervergoeding van 15% worden toegepast op het onbetaald gebleven faktuurbedrag met een minimum van euros 125.
 12. De rechter van de maatschappelijke zetel van de Verkoper is uitsluitend bevoegd voor all geschillen in verband met onderhavige verkoop.